deville_logo

Miljöpolicy

Deville IT-konsultbyrå AB värnar om människan, miljön och det hållbara samhället. Målsättningen är att inom en femårsperiod certifiera företaget enligt ISO 14004:2015. Till dess är vår miljöpolicy integrerad med kvalitetsledningssystemet och informationshanteringssystemet.

Deville IT-konsultbyrå AB är ett personligt, värderingsdrivet företag som tar ansvar för människor och miljö. Vi arbetar i vårt dagliga arbete med insatser som minskar miljöbelastningen och bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöarbete
Devilles miljöarbete syftar till att utveckla arbetsrutiner med goda miljöegenskaper. Det innebär att vi strävar efter att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning, förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker för såväl medarbetare, personal som kunder, effektivisera resursutnyttjandet, minimera avfallsmängderna samt välja teknik och material med goda miljöegenskaper. Resultatet av detta synsätt är att miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt arbete.

Deville följer de mål och rekommendationer som återfinns i ”Sveriges 16 miljökvalitetsmål”.  Se https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/.

Grundprinciper för miljöarbetet
Miljöledningssystemet är integrerat med vårt kvalitetsledningssystem i de delar det finns ett kvalitetsledningssystem. 

  • Vi upprätthåller rutiner för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar samt uppdragsgivarnas krav som är relaterade till vår miljöpåverkan
  • Alla medarbetare tar del av Deville IT-konsultbyrå ABs miljöpolicy vid nyanställning, vid en årlig konferens och vid utvärdering av året. Genom systematiska processer underhålls och revideras Devilles miljömål
  • Vår miljöpolicy ska finnas tillgänglig på www.deville-it.se
  • Vår miljöpolicy finns med i introduktionsmaterial till nyanställda personal
  • Vi tar hänsyn till miljön i utvecklingen av verksamheterna samt i våra inköp
  • Vi tar till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla miljöarbete
  • Vi strävar efter att använda oss av leverantörer som är miljöcertifierade eller har en utvecklad miljöpolicy
  • Vi utnyttjar energi-, vatten och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
  • Vi sorterar avfall och återvinner material


Styrning av miljöarbete
Ledningen fastställer övergripande miljömål och säkrar resurser och kompetens för att driva ett effektivt miljöarbete. VD har det övergripande ansvaret för verksamhetens miljöarbete. Detta innebär bland annat att fastställa och följa upp detaljerade miljömål, etablera rutiner och därefter informera sina medarbetare om gällande program. Samtliga medarbetare har ansvar för att tillgodogöra sig policy, riktlinjer och arbetsprocesser.

 
Stockholm, augusti 2020